Vedtægter for foreningen Kulturkrogen 

§1 Navn, formål og fundering 

Foreningens navn er kulturkrogen, heri forkortet KK. 

KKs formål er, at virke til fremme og afvikling af kulturarrangementer i Uldum og omegn. 

Foreningen tegnes af bestyrelsen ved formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af formand og sekretær eller kasserer og sekretær.

§ 2 Medlemskab
Som medlem af KK kan optages alle med interesse for kultur.

Indmeldelse sker ved indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent til gruppens kasserer. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kasserer, eller ved at undlade at indbetale kontingent.

§ 3 Kontingent
Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr. 

§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er KK´s højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Afgørelser på Generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har KK´s formand, eller i hans fravær KK´s kasserer den afgørende stemme.   

Såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.   

Efter generalforsamlingen udfærdiges et referat som offentliggøres på KK Facebookside senest 1 måned efter Generalforsamlingens afholdelse. 

§5 Ordinær generalforsamling      

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel på KK`s Facebookside

Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde på en dato senest 2 uger før Generalforsamlingen. 

Indkomne forslag offentliggøres på KK´s Facebookside senest 1 uge før Generalforsamlingens afholdelse. 

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter: 

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær 
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden 
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
  4. Behandling af anmeldte forslag 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
  7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år  
  8. Eventuelt 

 § 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver begrundet skriftligt krav herom. 

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på Facebookside.
Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. 

§ 7 Bestyrelsen   

Bestyrelsen forvalter KK i henhold til Generalforsamlingens beslutninger. 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, fordelt så halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 

Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på KK´s Facebookside

§ 8 Regnskab   

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet underskrives af KK´s revisor og kasserer inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.   

KK bør ikke tilstræbe at opsamle formue, medmindre formuen opsamles til et besluttet og nærmere specificeret formål.

 § 9 Opløsning af Kulturkrogen 

Beslutning om gruppens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling.

Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte. 

Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til anvendelse at gruppens midler. Der er ikke mulighed for tilbagebetaling af kontingent til medlemmer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23. feb. 2021